UWAGA! Afrykański pomór świń

Drukuj
Dodano: sobota, 07 październik 2017

Powiększ

Zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego Państwowa Służba Ukrainy ds. Bezpieczeństwa Żywności i Ochrony Konsumentów w oficjalnym stanowisku zawiadomiła Głównego Lekarza Weterynarii o stwierdzonym ognisku afrykańskiego pomoru świń (ASF), która wystąpiła tuż przy granicy z Polską.

Ogniska choroby zlokalizowano niecałe 5 km od granicy w Rejonie Starosamborskim w obwodzie lwowskim, we wsi Grąziowa na Ukrainie. Zgodnie z przyjętymi procedurami Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ustrzykach Dolnych, Przemysław Łoś wydał rozporządzenie nr 3/2017 wyznaczające rejon zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, który obejmuje gminy: Ustrzyki Dolne – obszar: Bandrów Narodowy, Czarna – obszar: Bystre, Czarna Górna, Lipie, Michniowiec i Żłobek, a w gminie Lutowiska – obszar: Lutowiska. W rejonach zagrożonych ustawiono żółte tablice ostrzegawcze określające strefy skażeń z napisem: „Uwaga afrykański pomór świń – obszar zagrożony". Zgodnie z Rozporządzeniem na obszarach zagrożonych, nakazuje się: oczyszczanie, odkażanie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby; zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące; niezwłoczne powiadamianie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie; utrzymywanie świń, w tym ich karmienie lub pojenie, w sposób zabezpieczający przed dostępem zwierząt dziko żyjących; wyłożenie, przed wejściem do obiektów, w których utrzymywane są świnie, mat dezynfekcyjnych, a także ich utrzymywanie po wyłożeniu w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego; dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie przypadków padnięć dzików.
Zasady ujęte w rozporządzeniu – nakazy i zakazy obowiązują wszystkich przebywających stale i czasowo na zagrożonych obszarach!

Udostępnij na Facebooku