[3/191] Samorządowe spory i waśnie w trzech aktach

Drukuj
Dodano: niedziela, 19 sierpień 2018

W miesiącu maju i czerwcu odbyły się trzy sesje Rady Miejskiej, podczas których radni zajmowali się najtrudniejszymi w tej kadencji problemami. Były wśród niech problemy związane z nadzorem właścicielskim burmistrza Ustrzyk Dolnych nad Bieszczadzką Agencją Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. i absolutorium za realizację budżetu gminy za 2017 r. Sesje wykazały głębokie podziały dzielące mieszkańców miasta i gminy Ustrzyki Dolne, a gdy dodamy do tego problemy związane z odbudową i modernizacją świetlic wiejskich, sytuacja nie napawa optymizmem.

Powiększ

Akt I – nadzór właścicielski z prokuratorem w tle

Porządek obrad 48. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych przewidywał główny punkt: „przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej, Skarg i Wniosków z dnia 23 maja 2018 r. dotyczącego postępowania w zakresie sprawowanego nadzoru właścicielskiego Burmistrza Ustrzyk Dolnych nad Bieszczadzką Agencją Rozwoju Regionalnego sp. z o. o. w Ustrzykach Dolnych". Po otwarciu obrad radni wprowadzili dodatkowo do porządku obrad i zaakceptowali projekt uchwały w sprawie zwrócenia się o wydanie opinii w tej sprawie przez niezależną kancelarię prawną. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Powiększ

W punkcie dotyczącym porządku obrad głos zabrał burmistrz Bartosz Romowicz, który informował radnych o swych najbliższych obowiązkach i kontynuując rozpoczął polemikę z treścią nieprezentowanego jeszcze protokołu Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Rady Bogdan Ferenc odebrał mu głos stwierdzając, że dyskutowany jest porządek obrad, a w sprawach protokołu komisji będzie miał możliwość zabrania głosu po jego prezentacji.
W imieniu komisji głos zabrał Sekretarz Komisji Bogusław Pleskacz, który przedstawił protokół Komisji Rewizyjnej, który zawierał trzy aspekty: zwiększenie kapitału zakładowego spółki i objęcie ich przez osobę prywatną, sprawy związane ze sprzedażą Ośrodka Szkoleniowo Konferencyjnego BARR sp. z o. o. w Zatwarnicy, a także zaprezentował kwestie udziału prezesa Zarządu BARR sp. z o. o. w tym zakresie.
Bieszczadzka Agencja została powołana uchwałą Rady Miejskiej w kwietniu 1994 r. Udziałowcami były trzy Gminy: Ustrzyki Dolne z 60 proc. udziałów, Czarna i Lutowiska, które miały po 20 proc. kapitału zakładowego. W dniu 16 listopada 2015 r. nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników BARR sp. z o. o., w skład którego wchodzą: Burmistrz Ustrzyk Dolnych i Wójtowie Czarnej i Lutowisk, przyjęło uchwały dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez utworzenie 45 nowych udziałów o wartości nominalnej jeden tysiąc zł za 1 udział. W ten sposób kapitał zakładowy spółki wzrósł do wartości 185 tys. zł. Jednocześnie Zgromadzenie Wspólników podejmuje decyzję o rezygnacji z prawa pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów i wyraża zgodę na przystąpienie do spółki jeszcze jednego wspólnika i objęcia przez niego 45 nowych udziałów po cenie nominalnej (1 tys. zł). Nowym udziałowcem została Jadwiga Oziembło. Tym samym zmienia się procentowy wskaźnik udziałów z 60 na 45, a jednocześnie spadek ten dotyczy udziałów Gmin Czarna i Lutowiska na rzecz nowego udziałowca. Komisja Rewizyjna stwierdza, że:

– Z Protokołu (protokół Zgromadzenia Wspólników – przypis Redakcji) wynika, iż reprezentant Gminy Ustrzyki Dolne głosował za przyjęciem uchwały, a co za tym idzie za wprowadzeniem nowego wspólnika, którego udziały spowodowały utratę pakietu większościowego w spółce BARR przez Gminę Ustrzyki Dolne – czytał Bogusław Pleskacz – Zdaniem komisji takie rozwiązanie było niedopuszczalne z pozycji interesu Gminy. Spółka nie powinna ograniczać prawa pierwokupu swoim wspólnikom, a w sytuacji trudnej finansowo szukać rozwiązań zmierzających do uzupełnienia kapitału w gronie jednostek samorządu terytorialnego – kontynuował Pleskacz.

Komisja Rewizyjna postawiła również zarzut braku publicznego ogłoszenia możliwości objęcia zwiększonego kapitału udziałowego spółki. Nagannym, zdaniem komisji, jest dopuszczenie do objęcia udziałów osoby, która była jedynym kontrahentem i zrealizowała zakup hotelu w Zatwarnicy.
Komisja Rewizyjna wskazywała radnym na niekorzystne dysponowanie majątkiem spółki w części dotyczącej sprzedaży hotelu w Zatwarnicy. Hotel w całym okresie funkcjonowania jako ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy przynosił straty. W związku z taką sytuacją Zarząd Spółki wystąpił do Rad Miejskiej i Gminnych z wnioskiem o akceptację sprzedaży obiekty. Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwałą nr XV/136/11 z 1 grudnia 2011 r. wyraziła zgodę, a tożsame stanowiska zajęły Rady Gmin Czarna i Lutowiska na swych listopadowych posiedzeniach w 2011 r. Po dokonaniu wyceny nieruchomości przez biegłych na poziomie 2,69 mln zł BARR sp. z o.o. ogłaszał oferty sprzedaży nieruchomości. Przetargi pozostawały nierozstrzygnięte. Ostatecznie obiekt został sprzedany w kwietniu 2015 r. za cenę 1,2 mln zł.

– Kwota wyjściowa zaproponowana do przeprowadzenia rokowań, zdaniem Komisji, była rażąco niska, a sposób nieuzasadniony burmistrz Bartosz Romowicz dążył do szybkiej sprzedaży nieruchomości spółki. Oczywistym jest, że ww. nieruchomość była bardzo atrakcyjna turystycznie, tym bardziej zastanawiający jest fakt, dlaczego nie dokonano ogłoszeń w prasie o zasięgu ogólnopolskim? (...) Nieruchomość została sprzedana poza przetargiem po cenie o ponad 50 proc. niższej niż pierwotna wycena – odczytywał protokół Bogusław Pleskacz.

Komisja wskazywała na przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie.
Komisja rewizyjna wskazała również na niekorzystne dla bieszczadzkiej agencji działania jej obecnego prezesa. Komisja ustaliła, że Adam Halwa został powołany przez Zgromadzenie Wspólników do pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uczestniczył w końcowym procesie sprzedaży hotelu w Zatwarnicy, a po sfinalizowaniu transakcji został powołany na stanowisko prezesa zarządu.

– Komisja stwierdza, że opisane powyżej sytuacje związane z udziałem pana Adama Halwy najpierw w sprzedaży nieruchomości przez spółkę, jego osobiste relacje zarówno z burmistrzem Bartoszem Romowiczem, jak i z panią Jadwigą Oziembło, jak również jego późniejsze jego powołanie do organów spółki, absolutnie nie można nazwać transparentnymi, co mogło zaszkodzić interesom Gminy Ustrzyki Dolne – przedstawiał protokół Bogusław Pleskacz.

W dyskusji prezentowano nie tylko na niezgodne z interesem Gminy Ustrzyki Dolne zarządzanie agencją, ale także na pogarszające się warunki współpracy na linii burmistrz – Rada Miejska. Radni wskazywali również na konieczność wyjaśnienia spraw związanych z absencją na sesji sołtysów wsi, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i Wydziałów Urzędu Miejskiego. Burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz opuścił obrady sesji i nie skorzystał tym samym z możliwości odniesienia się do protokołu Komisji Rewizyjnej.
Rada uznając za zasadne wnioski komisji przyjęła uchwałę zobowiązującą Przewodniczącego Rady Miejskiej do złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez burmistrza Ustrzyk Dolnych do Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie. Wszyscy radni w głosowaniu zaakceptowali sprawozdanie i wnioski Komisji Rewizyjnej.

Akt II – świetlice wiejskie i Budżety Obywatelskie

Podczas sesji Rady Miejskiej radni rozpatrzyli ponad 20 uchwał, wśród których były sprawy świetlic wiejskich, budżetów obywatelskich, a także szkół i zbycia nieruchomości. W punkcie dotyczącym zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2018 burmistrz wnioskował, by przeznaczyć na odbudowę świetlicy wiejskiej w Dźwiniaczu Dolnym, dla której prowadzone są prace nad opracowywaniem projektów o pozyskanie środków zewnętrznych. Na świetlicę pozyskano już 270 tys. zł, z dwuletnim okresem finansowania, a pozostałe środki planuje się pozyskać z dotacji m.in. z Ministerstwa Kultury. Wniosek dotyczył również kosztów przygotowania projektów remontów świetlic w Jureczkowej i Serednicy. Komisja Budżetowa również negatywnie zaopiniowała wniosek o sfinansowaniu oczyszczalni przy planowanej remizie OSP w Stańkowej uznając, że obiekt pozostaje w fazie projektowania i trudno określić elementy niezbędne dla obiektu. Radni stanęli na stanowisku, że wszystkie te świetlice są w fazie projektowania i lepiej przeznaczyć środki na zmniejszenie deficytu budżetowego.
Rada pozytywnie zaopiniowała wnioski burmistrza o przeprowadzenia na terenie gminy Ustrzyki Dolne konsultacji społecznych w sprawach Budżetu Obywatelskiego i Młodzieżowego BO, jako części budżetu gminy Ustrzyki Dolne na 2019 r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Skarg i Wniosków przedstawił protokół dotyczący skargi mieszkańca Wojtkowej na Burmistrza Ustrzyk Dolnych i Sołtysa wsi Wojtkowa. Po rozeznaniu wniesionych skarg Komisja uznała je jako bezzasadne. Rada zaakceptowała wniosek Komisji.
Radni zmienili swoją uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustrzyki Dolne, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.
Radni wysłuchali informacji burmistrza o lokalizacji schroniska dla zwierząt w Brzegach Dolnych.
W części dotyczącej spraw różnych burmistrz Bartosz Romowicz odniósł się do protokołu Komisji Rewizyjnej w sprawie „sprawowanego nadzoru właścicielskiego Burmistrza Ustrzyk Dolnych nad Bieszczadzką Agencją Rozwoju Regionalnego sp. z o. o. w Ustrzykach Dolnych". W swym wystąpieniu burmistrz wskazywał na zasadność zbycia hotelu w Zatwarnicy. Bartosz Romowicz porównywał tę sprzedaż do sprzedaży obiektów w Arłamowie. Mówca wskazywał, że Komisja powinna dokonać sprawdzenia prawidłowości sprzedaży Arłamowa, a wtedy akceptowali ją radni, którzy i dzisiaj zasiadają w Radzie. Burmistrz udowadniał, że sprzedaż hotelu w Zatwarnicy dokonana przez BARR sp. z o. o. nastąpiła zgodnie z prawem. Uchwała Rady Miejskiej dotycząca transakcji nie określała sposobu jej przeprowadzenia. Burmistrz wyjaśniał również zasady, na jakich odbyło się objęcie 45 udziałów, które zostały utworzone na podniesienie kapitału zakładowego BARR sp. z o. o. wykazując, że sytuacja prawna wspólników się nie zmieniła. Analizy Burmistrza Bartosza Romowicza do końca wysłuchało sześciu radnych.

– Burmistrz miał możliwość złożenia wyjaśnień na sesji nadzwyczajnej. Nie chciał w niej uczestniczyć tłumacząc, że musi odebrać promesę na remont drogi w Stebniku, a mógł to zrobić zastępca, a samemu dyskutować z nami na tamtej sesji... – mówił jeden z wychodzących wcześniej radnych.

Akt III – bez absolutorium

Rokrocznie w czerwcu Rada Miejska analizuje i zatwierdza realizację budżetu gminy przez organ wykonawczy. W dniu 25 czerwca odbyła się pięćdziesiąta sesja Rady zwana absolutoryjną, której głównym punktem było rozpatrzenie i zatwierdzenie podsumowania realizacji budżetu gminy Ustrzyki Dolne. Sprawozdanie z wykonania budżetu, informację o stanie mienia komunalnego i sprawozdanie finansowe gminy za rok 2017 przedstawił burmistrz Bartosz Romowicz.
Przyjęty na rok 2017 budżet przewidywał na początek roku po stronie dochodów 66,4 mln zł, a wydatków 84,1 mln zł, w tym wydatki majątkowe wyniosły 22,7 mln zł i planowany deficyt 17,7 mln zł. Zrealizowano dochody w wysokości 73,7 mln zł, a wydatki ustalono na poziomie 85,7 mln zł, w tym wydatki majątkowe wyniosły 18,3 mln zł. Deficyt został zmniejszony o kwotę 5,7 mln zł. Na koniec 2017 r. dochody zostały wykonanie w 100 proc., i wyniosły 68,5 mln zł, a wydatki zrealizowano w 79,0 proc. kwotowo to wartość 14,4 mln. zł. Zadłużenie gminy wynosi 12,6 proc. dochodów i wynosi 9,2 mln. zł. Zaprezentowane opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdziły prawidłowość realizacji budżetu gminy. Opinia Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych do przedstawionych sprawozdań była pozytywna. W głosowaniu czterech radnych było za przyjęciem, przeciw 6, a trzech wstrzymało się od głosu, tym samym radni nie przyjęli sprawozdania finansowego wobec braku bezwzględnej większości „za". Protokół Komisji Rewizyjnej, Skarg i Wniosków Rady Miejskiej pozytywnie odnosił się do absolutorium. W imieniu Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych radny Andrzej Steciuk przedstawił „Protokół posiedzenia Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20.06.2018 r i 25.06.2018 r.", w którym komisja odniosła się negatywnie do udzielenia absolutorium dla burmistrza Ustrzyk Dolnych, w oparciu o protokół Komisji Rewizyjnej, Skarg i Wniosków z dnia 23 maja 2018 r., a przedstawionym na sesji r,ady w dniu 30 maja. W protokole tym Komisja Rewizyjna wniosła o zawiadomienie prokuratury w zakresie sprawowanego nadzoru właścicielskiego Burmistrza Ustrzyk Dolnych nad Bieszczadzką Agencją Rozwoju Regionalnego. sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych.

– Powołując się na protokół Komisji Rewizyjnej Skarg i Wniosków z dnia 23.05.2018r. stoimy na stanowisku, aby nie udzielić poparcia burmistrzowi Ustrzyk Dolnych Bartoszowi Romowiczowi w sprawie projektu uchwały dotyczącej udzielenia burmistrzowi Ustrzyk Dolnych absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok – stwierdził Andrzej Steciuk.

W kolejnym swym wystąpieniu radny Steciuk wskazując na przebieg kolejnych posiedzeń poszczególnych komisji i rady, złe warunki współpracy z burmistrzem Ustrzyk Dolnych i jego manipulacje, konkludował

– Jakże to mam się zgodzić i udzielić absolutorium, skoro przecież kilka tygodni temu głosowałem za przekazaniem wniosków Komisji Rewizyjnej do prokuratury. Komisja Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych w protokole za wykonanie budżetu za 2017 rok wyraziła opinię pozytywną. To prawda. Mając jednak powyższe na względzie, ja, Andrzej Steciuk, się nie zgadzam, wiem również, że wielu radnych podziela moje zdanie i raz jeszcze przypominam, że jestem przeciwny udzieleniu Bartoszowi Romowiczowi Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych absolutorium. Mam przy tym nadzieję, że pan Bartosz Romowicz Burmistrz nie Leska, nie Jarosławia tylko Ustrzyk Dolnych w końcu otrząśnie się i pojmie, że Gmina Ustrzyki Dolne to jest nasz wspólny dom – mówił na zakończenie radny.

W głosowaniu radni nie udzielili absolutorium burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.

Radny Władysław Tarnawski zwrócił się do rady o podjęcie tematu finansowania odbudowy świetlicy wiejskiej w Dźwiniaczu Dolnym. Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Ferenc obiecał, że w związku ze złożonym w tej sprawie wnioskiem podpisanym przez 1400 mieszkańców wnioskiem Rada Miejska zajmie się ta sprawą podczas najbliższej sesji.
Bogdan Ferenc przedstawił oświadczenie radnych Bieszczadzkiego Stowarzyszenia Samorządowego.
Konsekwencje niepodjęcia uchwały przewidziane zostały w ustawie o samorządzie gminnym (art. 28 ustawy), a stanowi ona, że w przypadku podjęcia takiej uchwały w terminie krótszym niż 9 miesięcy przed upływem kadencji to wyborcy ocenią i radnych i burmistrza przy urnach wyborczych. W innym przypadku należałoby przeprowadzić referendum.

Udostępnij na Facebooku

Komentarze  

#4 Mieszkaniec UD 2018-08-23 10:08
Zaczyna się kampania wyborcza, dlaczego PSL i PO występują pod innymi nazwami. Jakieś Nasze miasto, Nasza inicjatywa, BBS, Suche gacie na dnie morza. Niech kandydaci się określą wyraźnie, z jakich są partii politycznych, a nie maska na twarz. Jakoś PiS-iory sie nie kamuflują. No ale jak się ma takich orłów w PSL-u jak Jasio Bury, czy wyleniały ogier Karapyta, to nie ma co sie dziwić. O koalicji PO, czyli BBS to nawet szkoda pisać, im pomaga ulica i UB-ywatele. Ciekawe w jakich barwach wystąpi PiS, ale chyba nie zmieni nazwy jak ich przeciwnicy, bo to świadczy o tchórzostwie.
Cytuj
#3 Odp 2018-08-20 12:08
Cytuję ja:
Panie starosto, kiedy przedstawi pan radzie projekt uchwały o obniżeniu uposażenia dla pana i zastępcy ? Ustawa pana nie dotyczy ? Potrafi pan zachować się prawie i sprawiedliwie wobec wyborców ? Czekam i sprawdzam !

Nie ta sesja i nie ten urząd.
Cytuj
#2 ustrzyczanka 2018-08-20 00:10
Sesje rady miasta to spektakl żałosny i ponury. Zamiast pracy pro publico bono- ostry spór, nieznośny lans radnych Pleskacza,Urban a i Steciuka (na zmianę)albo całkowita bierność szczególnie, co smutne,pań radnych. Drogie Panie-czy Wy macie szklany sufit na sobą? Albo tak dałyście się zdominować przez mężczyzn.Nie bądźcie niemowami! Kogo reprezentujecie ?
Cytuj
#1 ja 2018-08-19 22:17
Panie starosto, kiedy przedstawi pan radzie projekt uchwały o obniżeniu uposażenia dla pana i zastępcy ? Ustawa pana nie dotyczy ? Potrafi pan zachować się prawie i sprawiedliwie wobec wyborców ? Czekam i sprawdzam !
Cytuj

Facebook Likebox Slider Strona główna
 Artykuły
Kontakt


 Reklama w serwisie

© 2003-2018 NASZE POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne
Wszelkie prawa zastrzeżone

Wydawca: "NASZE POŁONINY" - Wiesław Stebnicki

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze umieszczone przez Użytkowników na stronie www.naszepołoniny.pl

stat4u