[1/139] Unijne pieniądze na drogę powiatową

Drukuj
Dodano: sobota, 16 luty 2013


Powiat Bieszczadzki systematycznie realizuje kolejne projekty w celu poprawy komunikacji w regionie.

W roku 2013 planowane jest rozpoczęcie kolejnej inwestycji dotyczącej modernizacji infrastruktury drogowej.

Przebudowana zostanie droga powiatowa Nr 2089R Jureczkowa - Kwaszenina - Arłamów na terenie gminy Ustrzyki Dolne.

Wartość tej inwestycji to 11 723 450 zł z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 10 389 321 zł.

Realizacja projektu to przede wszystkim szansa na poprawę bezpieczeństwa ruchu na tej drodze, ale też poprawa układu komunikacyjnego, czyli dostępności do głównych szlaków transportowych i zwiększenie dostępność do miejsc aktywności gospodarczej.

Droga ta jest obciążona ruchem towarowym związanym z pozyskiwaniem i przetwórstwem drzewa oraz kruszywa (kopalnie żwiru) a także turystycznym ze względu na istniejący ośrodek wypoczynkowy i budujące się „Wschodnioeuropejskie Centrum Kongresowo – Sportowe"  w Arłamowie, lotnisko w Krajnej, sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej oraz liczne bazy narciarskie na terenie Powiatu. Droga ta stanowi skrót dla wszystkich użytkowników ruchu drogowego na odcinku Przemyśl – Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne – Cisna w kierunku przejść granicznych ze Słowacja i Ukrainą.

Priorytetem jest także dostosowanie tej drogi do wymaganych parametrów technicznych a także zapewnienie spójności komunikacyjnej dróg lokalnych z drogami wyższego rzędu oraz stworzenie możliwości objazdu w przypadku zdarzeń krytycznych na drogach wyższego rzędu.

Projekt został złożony w partnerstwie międzynarodowym z Miastem Stary Sambor i Starosamborską Rejonową Radą na Ukrainie.

W ramach projektu planuje się:

1. Przebudowę drogi powiatowej Nr 2089R Jureczkowa - Kwaszenina - Arłamów - 11,395 km

Aby  przywrócić parametry techniczne drogi  należy wykonać:

  • roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, ręczne ścinanie zagajników, rozbieranie słupków do znaków)
  • roboty rozbiórkowe
  • roboty ziemne (oczyszczanie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp)
  • podbudowy na poszerzeniach (podbudowy z kruszyw naturalnych, łamanych, skropienie nawierzchni asfaltem, podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych)
  • przebudowa nawierzchni (skropienie nawierzchni asfaltem, podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych)
  • przebudowa poboczy (nawierzchnie z tłucznia kamiennego, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym)
  • oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
  • odwodnienie korpusu drogowego
  • roboty wykończeniowe
  • przebudowa zjazdów (ławy fundamentowe żwirowe przepustów pod zjazdami, rury betonowe, ścianki czołowe,  podbudowy z kruszyw łamanych, nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych)

2. Przebudowę  ulic w mieście Stary Sambor na Ukrainie – 5,461 km

Realizacja projektu została zaplanowana na dwa lata 2013 i 2014.

Przygotowanie  do realizacji powyższej inwestycji wymagało czasu i etapowania w zakresie przygotowania dokumentacji oraz znalezienie źródeł dofinansowania.

Inwestycja stała się możliwa do wykonania dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 – 2013 w wysokości 88,62% planowanej w ramach projektu inwestycji.

Całkowity koszt realizacji projektu: 17 851 462 zł

Wartość dofinansowania: 15 819 965 zł

Inwestycja jest współfinansowana w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Priorytet 1 wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego Działanie 1.3 Poprawa dostępności regionu.

Udostępnij na Facebooku

Facebook Likebox Slider Strona główna
 Artykuły
Kontakt


 Reklama w serwisie

© 2003-2018 NASZE POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne
Wszelkie prawa zastrzeżone

Wydawca: "NASZE POŁONINY" - Wiesław Stebnicki

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze umieszczone przez Użytkowników na stronie www.naszepołoniny.pl

stat4u