[1/150] Rok 2013 to dobry rok dla starostwa

Drukuj
Dodano: niedziela, 23 luty 2014

Rozmowa ze Starostą powiatu leskiego - Markiem Pańko

Koniec roku to dobra pora do wszelkiego rodzaju podsumowań. Może na początek pytanie o to jakie inwestycje i projekty udało się w tym roku zrealizować, jakie środki finansowe pozyskać. Jak wiem ukończono między innymi odbudowę mostu w Myczkowcach. Do tej inwestycji starostwo podchodziło już raz kilka lat temu, wtedy brakło jednak środków finansowych na wkład własny. Teraz się udało.

Niewątpliwie największym sukcesem inwestycyjnym 2013 r. była odbudowa mostu w miejscowości Myczkowce (Podkamionka) na drodze powiatowej z Uherzec Mineralnych przez Myczkowce do Bóbrki. Most został zniszczony przez powódź w 1980r. Wybudowany most tymczasowy przetrwał 33 lata ale jego stan techniczny, pomimo ciągłych remontów, zagrażał bezpieczeństwu. Dzięki wsparciu Wojewody Małgorzaty Chomycz - Smigielskiej otrzymaliśmy prawie 2,25 mln zł wsparcia z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji  na odbudowę mostu. Pozostałe koszty odbudowy pokryte zostały ze środków własnych powiatu w kwocie 330 tys. zł oraz z wsparcia finansowego udzielonego przez Gminę Solina w kwocie 286 tys. zł. W tym miejscu chcę podziękować Pani Wojewodzie oraz wszystkim, którzy przyczynili się do odbudowy mostu. To dzięki nim dzisiaj, po tylu latach oczekiwania, możemy cieszyć się nowym, pięknym mostem.

Drugą niezwykle ważną inwestycją była termomodernizacja budynku administracyjnego – siedziby Starostwa Powiatowego w Lesku. Budynek Starostwa już od dawna straszył swoim wyglądem i zdecydowanie negatywnie wpływał na wizerunek centrum Leska. Nowy wygląd budynku moim zdaniem pozytywnie komponuje się z otoczeniem i teraz pracownicy Starostwa i Urzędu Skarbowego mogą być dumni ze swojego miejsca pracy. Koszt inwestycji to 1,220 mln zł. z czego 865 tys. to środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego a 352 tys. zł to środki własne. Obecnie oczekujemy jeszcze na refundację poniesionych nakładów ze strony Urzędu Skarbowego – współwłaściciela budynku.

Z innych działań inwestycyjnych chcę poinformować o zakupie busa 9-cio osobowego na potrzeby  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesku gdzie koszt zakupu 91 tys. zł sfinansowany został ze środków PFRON 70 tys. i 21 tys. ze środków własnych powiatu.

Wsparliśmy też kwotą 20 tys. zł zakup  takiego samochodu do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Huzelach.

W poprzednich latach starostwo leskie szczyciło się tym iż remontowało sporo kilometrów dróg powiatowych, jak było z drogami w tym roku?

Ze względu na znaczne wydatki na odbudowę mostu i na termomodernizację w tym roku „wyjątkowo" nie były wykonywane modernizacje nawierzchni dróg powiatowych. Nie oznacza to, że nic na drogach się nie działo. Pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg wykonywali bardzo wiele różnych prac takich jak remonty cząstkowe masą asfaltową, naprawy i remonty obiektów mostowych drewnianych, remonty przepustów drogowych, udrażnianie rowów, uzupełnienie poboczy, wycinka drzew, koszenie poboczy i wiele innych. Wartość wykonanych prac jest bardzo znaczna a ich wykonanie ma też duże znaczenie dla prawidłowego utrzymania dróg powiatowych.

A jak się maja sprawy z realizacja projektu PSEAP i CAF?

Wreszcie doczekaliśmy się na realizację projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej  czyli PSeAP. W ramach tego projektu Starostwo wzbogaciło się o nowoczesny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem wartości 521 tys. zł z czego 443 tys. pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego a tylko 78 tys. to środki własne. Teraz pozostało już tylko wdrożenie procedur elektronicznego obiegu dokumentów.

Dobiega też końca realizacja projektu CAF „Kompetentny urzędnik to przyjazny urząd". W ramach projektu 16 pracowników Starostwa ukończyło studia podyplomowe, odbyło się 10 szkoleń specjalistycznych dla wszystkich pracowników. Z ważnych elementów pozostała jeszcze do opracowania Strategia Rozwoju Powiatu na lata 2014 – 2023.  Wartość projektu w części dotyczącej Starostwa wynosi 323 tys. zł i w całości są to środki unijne.

Samorządy powiatowe od pewnego czasu dopłacają spore kwoty do utrzymania szkół. Rząd wprowadza różnego rodzaju podwyżki i dopłaty do płac nauczycieli jednak w ślad za tym nie idzie wzrost subwencji oświatowej. Jak radzicie sobie z tym problemem w powiecie leskim?

Tak muszę przyznać, że obecnie najsłabszym ogniwem finansów powiatowych jest oświata. Niestety liczba uczniów gwałtowanie spada co wpływa bezpośrednio na ilość otrzymywanych pieniędzy. Jest tak, że z jednej strony my wprowadzamy zdecydowane działania oszczędnościowe a w tym samym czasie z drugiej strony decyzje podejmowane centralnie niwelują prawie cały efekt naszych działań. Aby zapewnić funkcjonowanie placówek oświatowych powiat musi zaciągać kolejne kredyty.

To co muszę powiedzieć spodziewam się, że nie będzie się podobało części nauczycieli. Część obecnych kłopotów związanych z finansowaniem oświaty wynika z roszczeniowej postawy nauczycieli. Bardzo ważne jest też prawidłowe zarządzanie jednostką oświatową i operatywność dyrektorów a w szczególności dbałość o stan techniczny obiektów i prawidłowa czyli oszczędna gospodarka finansowa szkoły. To na dyrektorach i kadrze nauczycielskiej ciąży obowiązek takiej promocji szkoły aby trafiało do niej jak najwięcej uczniów. Więcej uczniów to większa subwencja oświatowa, to więcej klas a tym samym więcej etatów dla nauczycieli – taka zależność jest oczywista. Muszą być podejmowane działania zwiększające atrakcyjność uczenia się w konkretnej szkole. Dla przykładu w Zespole Szkół Technicznych i Artystycznych  realizowany jest projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców" o wartości 1,323 mln zł w ramach którego realizowane są różne kursy w tym na prawo jazdy, urządzono nowoczesną kuchnię – pracownię. Dodatkowo na współprace międzynarodową ze szkołą francuską przeznaczonych zostanie 512 tys. zł, między innymi na staże uczniów we Francji. Od nowego roku będzie nowy kierunek kształcenia „Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej" na co pozyskano środki w kwocie 871 tys. zł. Ogółem wartość projektu wyniesie 2,706 mln zł z czego środki unijne to 2,535 mln zł.

Subwencja oświatowa powiązana jest bezpośrednio z ilością uczniów. Od pewnego czasu ich liczba systematycznie maleje. Czy podobnie jest  w powiecie leskim i jak wyglądała rekrutacja do miejscowych szkół średnich?

Demografia jest nieubłagana. Liczba absolwentów gimnazjów z terenu powiatu w stosunku do roku poprzedniego gwałtownie zmalała. W roku ubiegłym gimnazja skończyło 313 uczniów a w tym roku tylko 260. Drugie bardzo niepokojące zjawisko to „ucieczka" gimnazjalistów poza teren powiatu, głównie tych którzy wybierają liceum ogólnokształcące. Jak wynika z przeprowadzonych ankiet powodem jest nieuzasadniony pogląd, że poziom nauczania w naszym liceum jest niski. Żadne obiektywne kryteria oceny poziomu nauczania w leskim liceum nie wskazują aby taka sytuacja miała miejsce. Moim zdaniem brakuje odpowiedniego, pozytywnego przekazu w kierunku gimnazjalistów. Pośrednio uzasadnia mój pogląd tegoroczny nabór. Do liceum nabór był słaby, mamy tylko 2 klasy pierwsze z 60 uczniami, co spowoduje, że subwencja przysługująca liceum będzie niższa o 300 tys. zł. Do Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych nabór był większy od planowanego i przedstawia się następująco   Technikum – 61, Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 73, Liceum plastyczne – 16. Ten nabór pozwoli na utrzymanie subwencji na poziomie zbliżonym do dotychczasowego.

Prócz oświaty, także służba zdrowia to kolejny poważny problem prawie wszystkich samorządów powiatowych. Jakie jest zadłużenie leskiego szpitala i w jaki sposób problem ten starostwo wraz z dyrekcją SP ZOZ chce rozwiązać?

Stan finansów szpitala jest faktycznie poważnym problemem tym bardziej, że jest to największy zakład pracy na terenie naszego powiatu. Aktualne zobowiązania finansowe szpitala 15,4 mln z czego 7,5 mln to kredyty i pożyczki a pozostała kwota to zobowiązania wobec dostawców, pracowników i podatki. Niepokojący dla płynności finansowej szpitala jest wzrost w czasie roku o prawie 1 mln zł zobowiązań wymagalnych, które obecnie wynoszą 4,5 mln zł. Szczególnie niebezpieczny jest stały wzrost zobowiązań wymagalnych w stosunku do dostawców leków. Oczekujemy od dyrekcji szpitala na podjęcie zdecydowanych kroków w celu ograniczenia a nawet likwidacji tego problemu. Pozytywne jest przynajmniej to, że wynik finansowy jest na tyle dobry, że nie jesteśmy zmuszeni do przekształcenia  szpitala w spółkę prawa handlowego.

 

Czym było powodowane odwołanie dyrektora SP ZOZ i czy zachowano wszelkich prawnych reguł przy podejmowaniu tej decyzji?

 

Odwołanie dyrektora spowodowane było właśnie tym o czym mówiłem a w szczególności kolejną negatywną oceną działalności SP ZOZ, pogarszającą się sytuacją finansową przez wzrost zobowiązań wymagalnych oraz doprowadzenie do nieuzasadnionej straty w kwocie około 100 000 zł w przy realizacji projektu „Rozbudowa pracowni diagnostyki obrazowej i wyposażenia szpitalnego oddziału ratunkowego na potrzeby mieszkańców i turystów Bieszczad", związane z koniecznością zaciągnięcia pożyczki.

 

Uchwała o odwołaniu dyrektora została podjęta z zachowaniem reguł prawnych i chcę podkreślić, że zarząd nie miał obowiązku występowania o opinię do Rady Społecznej SP ZOZ. Ustawodawca nie przyznał radzie społecznej żadnych kompetencji władczych wobec podmiotu tworzącego jakim jest powiat. Z tego też względu zwracanie się o opinię w sprawach należących do zakresu działania rady jest prawem, a nie obowiązkiem zarządu powiatu.

 

Szpital leski mocno ostatnio inwestował- SOR , intensywna terapia, tomograf komputerowy. Czy inwestycje te mają szansę się zwrócić, czy też utopią szpital?

 

Zakończony został z sukcesem projekt „Rozbudowa pracowni diagnostyki obrazowej i wyposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego na potrzeby mieszkańców i turystów Bieszczad".  Wartość tego projektu wyniosła 5,5 mln zł z czego 4,7 mln to uzyskane dofinansowanie a 830 tys. to pieniądze przekazane przez powiat. To dzięki temu, że powiat zaciągnął na ten cel kredyt projekt ten mógł zostać zrealizowany. Bardzo cenna jest pomoc Gminy Solina, która jedyna wsparła projekt kwotą 75 tys.

 

Dzięki projektowi odzyskany został kontrakt na Szpitalny Oddział Ratunkowy a tym samym zwiększeniu uległy wpływy dla szpitala.

 

Szpital zyskał też wiele nowoczesnego sprzętu w tym tomograf komputerowy co niewątpliwie wpłynie na lepsze możliwości diagnostyczne.

 

Aby dalsze funkcjonowanie SOR było możliwe konieczne jest wybudowanie lądowiska dla śmigłowców. Taka budowa aktualnie jest realizowana a wsparcia w jego budowie w kwocie 250 tys. zł udzieliła nam Pani Wojewoda Małgorzata Chomycz – Śmigielska.

 

Jakie plany ma starostwo wobec szpitala, może prywatyzacja?

 

Podstawowym planem wobec szpitala jest ustabilizowanie jego sytuacji finansowej i zapewnienie płynności finansowej. Takich działań oczekujemy od obecnego dyrektora jak i będziemy oczekiwali od dyrektora wyłonionego w konkursie, który odbędzie się na początku roku. Obecnie nie ma żadnych planów prywatyzacyjnych ani przekształceniowych wobec szpitala.

 

Jaki będzie budżet starostwa na rok 2014 i jakie główne cele do zrealizowania?

 

Budżet na przyszły rok przy wydatkach na poziomie 30 mln planujemy zamknąć deficytem, który umożliwia nam zaciągnięcie kredytu na działania inwestycyjne. Skończył się właśnie jeden okres finansowania unijnego i wchodzimy w następny, w którym nie będzie środków na rozwój infrastruktury drogowej. Musimy starać się o środki inwestycyjne z innych źródeł. Wstępnie wstawiamy do planu remonty następnych mostów i zobaczymy jakie środki będziemy w stanie pozyskać.

 

Co będzie dla starosty największym problemem w przyszłym roku? Roku szczególnie trudnym, bo wyborczym.

 

Sytuacja finansowa Powiatu jest stabilna o czym świadczy wielkość środków przeznaczona na inwestycje niemniej jednak ciągle należy szukać oszczędności w wydatkach bieżących.

 

Do głównego celu należeć będzie racjonalizowanie wydatków na oświatę i dyscyplina w wydatkach bieżących we wszystkich jednostkach powiatowych w tym również starostwa powiatowego. To jest obecnie główny nasz problem.

 

Będziemy nadal poświęcać dużo uwagi i czasu rozwiązywaniu problemów szpitala.

Udostępnij na Facebooku

Facebook Likebox Slider Strona główna
 Artykuły
Kontakt


 Reklama w serwisie

© 2003-2018 NASZE POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne
Wszelkie prawa zastrzeżone

Wydawca: "NASZE POŁONINY" - Wiesław Stebnicki

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze umieszczone przez Użytkowników na stronie www.naszepołoniny.pl

stat4u